Button to close the main navigation menu

Martha Rademacher